Obama Isn't Happy


I Wonder.. Sare North Indians Ko Sambhar Pasand Kyu Hai?
like us!