ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40000 ਦਾ ASIAN PAINT ਕਰਾਓ ਘਰ ਰੰਗੀਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈ ਕਹਿਦਾ400 ਲਾ ਕੇ ROYAL STAG ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਦਿਸੁਗਾ♥ ਪਰ ਮੈ ਕਹਿਦਾ400 ਲਾ ਕੇ ROYAL STAG ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਦਿਸੁਗਾ♥ ਪਰ ਮੈ ਕਹਿਦਾ400 ਲਾ ਕੇ ROYAL STAG ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਦਿਸੁਗਾ♥ ਪਰ ਮੈ ਕਹਿਦਾ400 ਲਾ ਕੇ ROYAL STAG ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਦਿਸੁਗਾ♥ ਪਰ ਮੈ ਕਹਿਦਾ400 ਲਾ ਕੇ ROYAL STAG ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਦਿਸੁਗਾ♥ ਪਰ ਮੈ ਕਹਿਦਾ400 ਲਾ ਕੇ ROYAL STAG ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਦਿਸੁਗਾ♥ ਪਰ ਮੈ ਕਹਿਦਾ400 ਲਾ ਕੇ ROYAL STAG ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਦਿਸੁਗਾ♥
Generate New Caption