Futurama Fry is not sure


Not Sure if Giraffe, or John Quiwa
like us!