Do You Even Lift?


Yo Dickfuck, I Heard You Don’t Even Lift
like us!